Normativa aplicable

El dret d'associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal

 • Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.
 • Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical (BOE de 4 d'abril).
 • Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE 8 d'agost) articles 1,2,4,8 i 9.
 • Reial Decret 873/1977, de 22 d'abril, sobre dipòsit d'Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d'abril) constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977.
 • Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.
 • Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d'abril).
 • Conveni número 87 de l'OIT, relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).
 • Conveni número 98 de l'OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).
 • Codi penal (articles 510 a 521).
 • Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).
 • Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) ("LODA") [2]
 • Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d'associacions.
 • Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
 • Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l'Estatut del Treballador Autònom.
 • Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l'estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d'abril de 2006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l'art.7.1.i) i a l'art. 11.2, aquest últim en el concret incís "i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin"

A nivell autonòmic:

 • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d'Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015
TOP