Suport

Podeu trobar texts de referència en temes d’interès i consultes habituals resoltes des de l’Associació.

CMR

En 1956 els legisladors internacionals varen elaborar la Convenció relativa al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera, anomenada CMR. Es va lograr una unificació de la llei aplicable a aquest contracte, fet que va provocar un seguretat més gran, tant per als usuaris com per als transportistes.

Contracte Transport Terrestre de Mercaderies

Aquesta Llei suposa un canvi importantíssim en la regulació mercantil del transport interior de mercaderies per carretera, derogant els articles que ho regulaven en el Codi de Comerç de l’any 1885 i que no s’havien tocat ni modificat des d’aquella data excepte per actuacions aïllades i d’inferior rang com l’Ordre de 25 d’abril de 1997 de condicions generals de la contractació.

La regulació del contracte de transport s’ha inspirat en bona part en la regulació del contracte de transport internacional CMR tot i que s’introdueixen millores i es regulen temes tant importants com el pagament del preu del transport i en la determinació del mateix. Entre d’altres novetats, hem de destacar també la regulació del contracte de mudança i la prescripció de les accions que s’amplia fins a un any tot i que amb un règim d’interrupció idèntic al previst en el CMR i únic en tot l’ordenament mercantil i civil espanyol.

Juntes Arbitrals

Les Juntes Arbitrals del Transport varen ser creades l'any 1987 per la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre. Són successores de les antigues Juntes de Detases, a pesar que el seu règim és quelcom diferent.

És un gran privilegi el que té el sector del Transport per carretera al disposar d'aquest mitjà legal de resolució de conflictes. És formalment molt flexible i més ràpid i barat que la reclamació a través dels Tribunals, coneixent que els efectes legals dels Laudes (o decisions) són idèntics als de les sentències.

TOP