OBJECTIUS

Com a Associació empresarial que defensa els interessos al sector econòmic del transport, els objectius que persegueix i les finalitats que tenim son les següents:

  • Canalitzar la participació dels seus membres en la gestió i responsabilitat de l'Entitat associativa empresarial del sector de transport de viatgers i mercaderies per carretera o vies urbanes dins de qualsevol àmbit territorial, mitjançant la seva integració com a membre federat de la mateixa.
  • L'estudi dels problemes que en qualsevol aspecte afectin genèricament als seus afiliats i en particular els especialment referits a la Planificació Econòmica i Social, al ritme i formalitats de subjecció, a la Política Econòmica General, als problemes de la cojuntura, als provinents de les relacions intersectorials i al normal desenvolupament del treball, tant en el seu aspecte sòcio-econòmic com jurídic.
  • L'establiment dels serveis considerats com d'interés per als seus afiliats.
  • Comparèixer davant l'Administració i d'altres Organismes públics o privats per la defensa dels interessos professionals al seu càrrec
  • L'intervenció en convenis i conflictes col.lectius de treball i similars que puguin donar-se en l'àmbit de la seva competència exercint les comeses que li confereixin les disposicions legals.
  • Assenyalar a l'Administració i a les Entitats o Empreses afiliades, previs els oportuns estudis i prospeccions, les situacions cojunturals o permanents que afectin a l'economia de l'activitat.
  • Participar en la regulació de les qüestions referents al perfeccionament de la concurrència del mercat, contingentacions, accés a la professió i cooperar en la informació i tarifes, intervinguent en instància prèvia en l'arbitratge de les relatives a competència deslleial.
  • Estudi i proposta de quantes mesures s'estimin oportunes per a la millor orientació, reestructuració i desenvolupament del transport de viatgers i mercaderies per carretera.
  • Establir orientacions generals en matèries de la seva competència, en quant afectin a l'àmbit dels seus afiliats
  • La representació, gestió, defensa i promoció dels interessos professionals dels seus afiliats en els seus aspectes generals i comuns, especialment en relació amb l'administració i d'altres Institucions públiques o privades i amb les Organitzacions o associacions dels Treballadors.
TOP