Funcions

Article 7.- L'Associació té com a fins básics:

 1. La representació, gestió, defensa i promoció dels inreressos professionals dels seus afiliats en els seus aspectes generals i comuns, especialment en, relació amb l'administració i d'altres Institucions públiques o privades i amb les Organitzacions o associacions dels Treballadors.
 2. Establir orientacions generals en matèries de la seva competència, en quant afectin a l'àmbit dels seus afiliats.
 3. Estudi i proposta de quantes mesures s'estimin oportunes per a la millor orientació, reestructuració i desenvolupament del transport de viatgers i mercaderies per carretera.
 4. Participar en la regulació de les qüestions referents al perfeccionament de la concurrència del mercat, contingentacions, accés a la professió i cooperar en la informació i tarifes, intervinent en instància prèvia en l'arbitratge de les relatives a competència deslleial.
 5. Assenyalar a l'Administració i a les Entitats o Empreses afiliades, previs els oportuns estudis i prospeccions, les situacions conjunturals o permanents que afectin a l'economia de l'activitat.
 6. La intervenció en convenis i conflictes col·lectius de treball i similars que puguin donar-se en l'àmbit de la seva competència exercint les comeses que li confereixin les disposicions legals.
 7. Comparèixer davant l'Administració i d'altres Organismes públics o privats per la defensa dels interessos professionals al seu càrrec.
 8. L'establiment dels serveis considerats com d'interès per als seus afiliats.
 9. La resolució a través de l'òrgan corresponent d'arbitratge de les qüestions que li siguin sotmeses, ja sígui per precepte estatutari o bé per voluntat de les parts.
 10. Emetre dictàmens i peritatges.
 11. L'estudi dels problemes que en qualsevol aspecte afectin genèricament als seus afiliats i en particular els especialment referits a la Planificació Econòmica i Social, al ritme i formalitats de subjecció, a la Política Econòmica General, als problemes de la conjuntura, als provinents de les relacions intersectorials i al normal desenvolupament del treball, tant en el seu aspecte sòcio-econòmic com jurídic.
 12. Canalitzar la participació dels seus membres en la gestió i responsabilitat de l'Entitat associativa empresarial del sector de transport de viatgers i mercaderies per carretera o vies urbanes dins de qualsevol àmbit territorial, mitjançant la seva integració com a membre federat de la mateixa.
 13. L'administració dels seus propis recursos, ja siguin pressupostaris o patrimonials, i la seva aplicació dins de la normativa de carácter general.
 14. La formació de censos dels seus membres i la seva actualització permanent.
 15. Qualsevol altres que es considerin necessaris o convenients per a la defensa dels legítims interessos dels seus membres.
 16. Prestar els serveis que puguin ser d'interès pels seus socis i col.laboradors, inclosos els de formació. Aquats serveis seran remunerats per les empreses associades i col.laboradores d'acord amb els criteris i imports que estableixi l'òrgan corresponent.

Descarregar Estatuts

TOP